Julie Zenatti - La force des liens

On sait qu'il faut savoir passer sur des mots coupants comme des lames
Ne pas compter, ne pas juger le quotidien bancal
On sait qu'il faut raccroche...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.