Remoe - Nano

Ich glaub', du redest gerne, aber heute bist du so still
Ich weiß nicht, wie es ist, wenn deine Freunde bei dir sind
Ich hab' heute viel mit dir vor...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.