Manuellsen - Karussell

Zeig auf die Karte mit dem Finger, Finger
Und wir fliegen da morgen hin, ey
Wir trinken Wein beim Dinner, Dinner
Und Tequila bei Sonnenlicht
Beste...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.