Lay - Alk und Molly

Ey, ey

So viele Henny-Shots, Musik Kendrick Lamar
Start' besoffen in den Tag, yeah (uh)
Wieder drück' ich auf das Gas, Tacho 100 km/h
Fahr' beso...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.