Remoe - Likest, aber schreibst nicht

Facebook
Instagram
WhatsApp

Kommentierst von mir 'nen Beitrag, so als ob ich einfach einer wäre den du kennst (einer wäre den du kennst)
Und du ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.