Fler - Mir gehört die Nacht

Yeah yeah yeah
Yeah
Yeah yeah yeah

Weil ich immer mein Film fahr', wie ein Bentley in Silber
Fick' die Bullen, denn ich hab' keine Para' vor irg...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.