Remoe - Intro

Baby, Baby, Baby, Baby

Verbring' zu viel Zeit für Musik, keiner weiß, wo ich bleibe

Du brauchst die vier Ziffern, Ziffern, Ziffern
Meine vier Z...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.