Remoe - Nie mehr broke

Ich jage einen Traum all the way up, ey
Ich möchte landen in den Top-Ten
Nur die besten Frauen und Armand de Brignac, ey
Jetzt bin ich ready und be...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.