Kevin Fowler - Shreveport to New Orleans

I met a little gal around Thibodaux, she said she was 18.
A hometown hottie she was good to go
My little Cajun queen.

She's as hot as good country co...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.