Kevin Fowler - Ain't Drinkin' Anymore

I've been goin' out every night havin' a ball
Comin' home about a quarter to two
Oh you said that you'd be leavin'
If you didn't start seein'
A change...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.