Joe Pace - Shake the Foundation

Glory Hallelujah
This is what we've come to do
Tear down strongholds, break the chains
Bind the devil in Jesus' name

Tonight, we got a right
To...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.