Kevin Fowler - 100% Texan

Well I love the sound of a rain on a tin roof
On a hot summer night
Love to hear those hound dogs a-barkin'
Howlin' at the full moon light
Love to...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.