Kevin Fowler - Speak of the DevilSpeak of the Devil


Heaven sent an angel to me to save me from life?s misery

She seemed to fall right outta the sky

I caught her here in my arms
...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.