Prinz Porno - Terrorbyte

(Lucry)

Sag, was machst du jetzt, Akhi?
Ich rappe mein Leben auf die Festplatte
Mache nichts dazu und werd' nix weglassen
Sag, was machst du jet...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.