Prinz Porno - Parfum (Eau de Porneau)

Du hast richtig gehört
Prinz Porno ist zurück, jetzt werden die Bitches zerstört
Zwei Dosen voll Lines nur mit Chrome
Jeder der mich disst ist ein ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.