Prinz Porno - Auf Augenhöhe

In den Jahren, wo ich verschwunden war, war ich stetig untertags
In Bibliotheken, um gänzlich ungestört vom
Fliehenden ? Leben einfach zu überlegen
Ob...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.