Prinz Porno - Die Löffel Parabel

P zum Omega, ich komme klar
Wie der Gott der Sonne Ra
Hab' ich zu tun mit Pyramiden und dem Donnerschlag
Bitches hängen an meinem Gürtel wie ein To...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.