Prinz Porno - Massephase

Rapper machen Promophase
Rapper machen Massephase
Ich bin Prinz Porno
Ich glaube nicht was die Spasten sagen
Vor allem nicht wenn sie was zu puffe...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.