Selena gomez - Wait For You

No place, you'll agree
Left to roam and run aimlessly
Love life, I'll skip
No heart left to even rip
No home, you'll see
Empty bottles are a sove...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.