Selena gomez - Intuition

I feel like I'm walking in the sky
Whoa, who
Yesterday, tears were in my eyes
Whoa, whoa

It's a bad day, yeah I've been there before
But I keep my he...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.