Disney - Shake It Up

Don't like waiting
Don't like waiting
Lets go right now!
Gotta' hit the ground
Dancing before the music
Slows down

What I'm sayin'
What I'm sayin'
If...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.