The Scene - Mas

(Quiero más)
(Quiero más)
(Quiero más)
(Quiero más)

Cae la noche yo a tu lado
Viendo estrellas que al brillar
Nos invitan a soñar
No tengamos tanto m...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.