Kygo - It Ain't Me

I had a dream
We were sipping whiskey neat
Highest floor, The Bowery
Nowhere's high enough
Somewhere along the lines
We stopped seeing eye to eye...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.