Manuel Carrasco - Desde Aquí Del Otro Lado

Todo lo viví diferente
Su boca me supo a vientre
Y me crecieron las alas
La luna pintó su cara
La que yo me imaginaba
Lienzo y pincel de los dos ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.