Manuel Carrasco - Cero

Ahora que todo va como debe ir
Que no falta un punto sobre la i
Espero
Ahora que todo está en su justo lugar
Y ya no quedan círculos por cerrar ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.