Manuel Carrasco - Dispara Lentamente

La madrugada sin contestador
La risa de la gente
La lluvia, los amigos, la ocasión
Que no estarán mañana

Tu nombre que aparece en otra voz, la l...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.