Nicki Minaj - MEGATRON

Brra, ta, ta, tat
Brra, ta, ta, tat

They call me Megatron
Just did a telethon
He got Margiela's on, and I get my jealous on
I fuck him like I m...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.