French Montana - Freaks [Explicit Version]

(Freak, some gyal ah freak ah di week)

Lights up the fire, you know we get higher
Rolling up loud, real niggas moving quiet
Like it then I buy it, yo...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.