Carly Rae Jepsen - Tonight I’m Getting Over You [Remix]

This is the remix, Carly!

I want to smash your fears, and get drunken off your tears
Don't share your smile with anyone else but me
I want to touch y...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.