Ludacris - My Chick Bed

My chick bad
My chick hood
My chick do stuff dat ya chick wish she could
My chick bad
My chick hood
My chick do stuff dat ya chick wish she could...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.