Justin Quiles - Turismo

Lo nuestro fue como el turismo
Que en poco tiempo intentamos conocernos
Aquella noche de verano se fue temprano
Y ahora todito es invierno
El mapa...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.