Bizzey - Mapima

Y-Y-Y-Yung Felix
Ahh, Bizzey

Mapima, pang pang (Aah)
Bitch niggers, pang pang
Big booty ol' bitches, pang pang
Ewa gekke kech, pang pang

Ey,...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.