Bizzey - Money Monica

Monica Lewinsky chapt het liefst bij IZAKAYA
Oh lord, goed als dure whiskey maar een vieze nasmaak
Altijd in paarse lingerie maar ze gaat nooit naak...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.