DJ Jazzy Jeff & The Fresh Prince - Summertime '98

Summer summer summertime
Time to sit back and unwind

Here it is the groove slightly transformed
Just a bit of a break from the norm
Just a littl...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.