DJ Jazzy Jeff & The Fresh Prince - I'm Looking for the One (To Be with Me) (Video Version)

I am looking for the one to be with me now
Are you looking for the one to be with you, now?
I am looking for the one to be with me, now
Are you loo...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.