DJ Jazzy Jeff & The Fresh Prince - Caught in the Middle (Love and Life)

Caught (in life)
In the middle (in love)
Caught (in life)
In the middle (in love)
Caught (in life)
In the middle (in love)
Caught (in life)
In ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.