Jalil - 99 DMS

99+ in meinen DMs, viele haben es versucht
Sie folgen mir bei Instagram, doch sind alle nicht wie du
Neue Pics auf der Timeline, doch ich schau' nur...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.