Raphael Gualazzi - Carola

Carola, sai di nome e di pianto
Mi coroni con foglie di acanto
E amianto e muoio per terete
Tenera, come un timido sole
Io di te non bisogno
Ma...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.