Andrea Bocelli - Vertigo

Benvenuta Vergine del vento
Dolce spirito del cuor
Che sciogli l'anima dal pianto
E dello scempio fai splendor
E sai portarmi oltre la vita che vo...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.