Nicola Gargaglia - Lo Splendente Tamatoa

Di Tamatoa già conosci bene il nome
Ma ero semplice una volta
Ho trovato poi la fama ed ecco come
Io sono il più bello, baby

Segui il cuore, e r...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.