Bethel Music - Reckless Love (Spontaneous)

Before I spoke a word
You were singing over me
You have been so, so
Good to me
Before I took a breath
You breathed Your life in me
You have been...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.