Bethel Music - Pieces

Unreserved, unrestrained
Your love is wild
Your love is wild for me
It isn't shy, it's unashamed
Your love is proud
To be seen with me

'Cause ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.