Justin Bieber - Beauty And The Beat

Oh, uhh, whoah
Show you off, tonight I wanna show you off oh uhh
What you got, a billion could've never bought uhh
We gonna party like it's 3012 to...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.