Dj Khaled - No Brainer

We the Best Music!
Another one!
DJ Khaled!

You stick out of the crowd, baby, it's a no-brainer
It ain't that hard to choose
Him or me, be for r...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.