Justin Bieber - Broken

I guess they want a reaction
I ain't gonna give it to 'em
Get it and tryn' to get at me, yeah
I ain't gonna feed into it

Ooh they been persistent
Try...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.