Ruff Ryders - Ghetto Children

We, we are the champions, we can't stop
Cause you just can't keep them
Ruff Ryders down, down, down

By any means necessary, I'mma hold down tradi...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.