Ruff Ryders - Holiday

Yeah
L-O-X nigga
It don't stop
It keep goin, and goin, and goin, and goin
Motherfuckers

[Styles Paniro]
You heard it from the P, you oughta kn...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.