Ruff Ryders - Ruff Ryders All-Star Freestyle

Ruff Ryder Three, Time for the younger generation to blow
You know I brought my nigga with me
D-Block

Hey yo, it's jay hood bitch respect my bars
The...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.