BlocBoy JB - Nun of Dat

Ha, word
Simi, load that fuckin' semi
Hey (ha), hey, yeah

Bitch, I ain't with none of that shit (none of that)
Bitch, I ain't with none of that ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.