88rising - Peach Jam

(Hey-ya)
As fresh as the breeze and the dew in the mornin'
(Hey-ya)
Never felt a drought where you fill my cup
(Hey-ya)
You blessed me so damn go...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.